DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองบึงกาฬ3,1881,67752.60752.351695.3047214.8137261,200164.5244172,004163.272,0231,30464.46281.381457.171396.8720435,061171.8726042,735164.37
2พรเจริญ73245161.6160.827510.25729.848315,191183.028313,754165.7147827256.9091.88398.166012.55518,381164.336610,858164.52
3โซ่พิสัย93855659.28171.81707.4610110.779215,827172.0312320,730168.5488555662.82151.69586.55707.918314,529175.059816,752170.94
4เซกา1,11154248.78252.25797.1118716.8311820,037169.8113121,700165.6565336255.44111.68527.967912.106410,259160.308614,209165.22
5ปากคาด81846056.23131.59688.3112815.657412,359167.0111519,547169.9753131960.0850.94448.29478.85559,401170.93579,274162.70
6บึงโขงหลง67138657.5381.19598.79619.09457,073157.189816,607169.4642123054.6361.43419.74419.74304,799159.97629,766157.52
7ศรีวิไล1,38597270.18261.88936.71815.8511219,301172.3317929,181163.0250929758.35101.96428.255410.61447,620173.186610,960166.06
8บุ่งคล้า22212154.5052.25219.462712.16254,622184.88284,724168.7116710059.8821.20148.382011.98162,533158.31233,939171.26
9รวมทั้งหมด9,0655,16556.981751.936346.991,12912.45921155,610168.961,198198,247165.485,6673,44060.70861.524357.685109.0054792,583169.26718118,493165.03

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564