DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองอำนาจเจริญ2,8981,35446.72642.212518.6640013.8039465,426166.0647476,361161.101,53094261.57201.311298.431177.6517029,874175.7322238,929175.36
2ชานุมาน86253261.72121.39708.12698.007412,309166.3410317,947174.2451931861.2771.35458.67468.86458,050178.897212,362171.69
3ปทุมราชวงศา99960060.06222.20727.2110910.9111820,029169.7413922,839164.3156737365.78142.47427.41478.296711,511171.817012,236174.80
4พนา44328363.8840.90296.55347.67549,748180.52609,768162.8025716263.0441.56228.56228.56365,934164.83244,078169.92
5เสนางคนิคม58941069.61101.70508.49396.626010,316171.938314,205171.1430920064.7282.59258.09258.09356,046172.74528,964172.38
6หัวตะพาน70044062.8671.00568.00699.866912,051174.659315,908171.0548031966.4620.42418.54387.92559,698176.33539,042170.60
7ลืออำนาจ64543367.1350.78568.68497.606311,075175.797312,171166.7337623462.2341.06349.04256.65346,378187.59406,368159.20
8รวมทั้งหมด7,1364,05256.781241.745848.1876910.78832140,954169.421,025169,199165.074,0382,54863.10591.463388.373207.9244277,491175.3253391,979172.57

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564