DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองยโสธร79538448.30253.14718.9310813.588213,602165.8811518,173158.0394350553.55252.65859.0110110.7111118,998171.1516728,070168.08
2ทรายมูล54533561.4730.55366.616011.01579,257162.40589,696167.1736322361.4341.10297.99287.71437,666178.28305,044168.13
3กุดชุม1,04857855.15121.15848.0211510.9712922,752176.3713823,773172.2769140558.61101.45608.687811.298614,532168.9810118,146179.66
4คำเขื่อนแก้ว95457560.2790.94838.709710.1712221,368175.1512521,704173.631,05975671.3980.76706.61696.5212722,174174.6013221,899165.90
5ป่าติ้ว55729753.3220.36458.088014.366211,011177.607011,467163.8139821353.5220.504210.554912.31366,405177.92426,803161.98
6มหาชนะชัย1,01870769.45111.08706.88626.0910117,273171.0214524,239167.1772751570.84111.51435.91324.406611,113168.387913,189166.95
7ค้อวัง36124066.4851.39369.97246.65326,013187.91426,930165.0024014359.5800.002711.25156.25203,271163.55365,670157.50
8เลิงนกทา1,7731,04258.77261.471156.4922212.5219733,140168.2227044,712165.601,13568860.62151.32978.5513111.5411220,226180.5915125,804170.89
9ไทยเจริญ75656074.07101.32334.37506.618415,025178.877712,668164.5238824362.6371.80287.22348.76468,213178.54497,859160.39
10รวมทั้งหมด7,8074,71860.431031.325737.3481810.48866149,441172.561,040173,362166.695,9443,69162.10821.384818.095379.03647112,598174.03787132,484168.34

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564