DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1
ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี ภาวะโภชนาการเด็กอายุ 5-18 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 18 ปี
ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง
(B1)
สูงดีสมส่วน
(A1)
% ผอม
(A2)
% เริ่มอ้วน
% เตี้ย
(A4)
% ชาย หญิง
วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B3)
ผลรวมส่วนสูง
(A5)
ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง
(B4)
ผลรวมส่วนสูง
(A6)
ส่วนสูงเฉลี่ย
1เมืองสิงห์บุรี97754655.89131.3310210.44818.2910718,321171.2214624,398167.1174638351.34131.748511.39587.779115,792173.5414925,065168.22
2บางระจัน38117144.8841.054712.346316.54498,623175.98528,594165.2729718160.9482.69186.06206.73264,529174.19457,403164.51
3ค่ายบางระจัน54828451.82112.015910.778816.068113,229163.327611,992157.791467551.3721.371711.6496.16172,981175.35122,077173.08
4พรหมบุรี26014656.1510.382810.77228.46274,714174.59274,190155.191055552.3800.001312.381211.43152,704180.27183,052169.56
5ท่าช้าง34221663.16113.22277.89185.26223,781171.86406,395159.88893943.8200.001516.8588.99162,930183.13162,838177.38
6อินทร์บุรี64134854.29182.81589.057712.01569,355167.05558,690158.0059933355.59162.67599.858013.366210,768173.688815,151172.17
7รวมทั้งหมด3,1491,71154.33581.8432110.1934911.0834258,023169.6639664,259162.271,9821,06653.78391.9720710.441879.4322739,704174.9132855,586169.47

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2564