DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ดอนเจดีย์1,64592155.9945927960.782,1041,20057.03
2หนองสาหร่าย402255.00221045.45623251.61
3ไร่รถ1232520.338225.001312720.61
4สระกระโจม9222.224250.0013430.77
5ทะเลบก1182622.039444.441273023.62
6รวมทั้งหมด1,93599651.4750229759.162,4371,29353.06

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565