DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ในเมือง000.0084950159.0184950159.01
2ไผ่ขวาง6233.33372156.76432353.49
3ย่านยาว000.007114.297114.29
4ปากทาง000.003266.673266.67
5คลองคะเชนทร์000.006350.006350.00
6เมืองเก่า000.00241041.67241041.67
7ท่าหลวง000.0018844.4418844.44
8บ้านบุ่ง100.0018738.8919736.84
9ฆะมัง19513267.6915810264.5635323466.29
10ดงป่าคำ13861.5413646.15261453.85
11หัวดง8337.509444.4417741.18
12ป่ามะคาบ000.007457.147457.14
13สายคำโห้000.008562.508562.50
14ดงกลาง5480.009222.2214642.86
15รวมทั้งหมด22814965.351,16667657.981,39482559.18

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 29 กรกฎาคม 2565