DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ท่างิ้ว100.00100.00200.00
2บางตาหงาย000.003266.673266.67
3อ่างทอง3133.332150.005240.00
4บ้านแดน11100.0033100.0044100.00
5บางแก้ว000.0022100.0022100.00
6ตาขีด000.0013646.1513646.15
7ตาสัง8337.50000.008337.50
8ด่านช้าง000.006466.676466.67
9หนองกรด11100.002150.003266.67
10หนองตางู100.008675.009666.67
11บึงปลาทู000.00533464.15533464.15
12เจริญผล37219251.6135417248.5972636450.14
13รวมทั้งหมด38719851.1644723151.6883442951.44

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565