DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1หนองบัว1,7501,14065.141,07973468.032,8291,87466.24
2หนองกลับ000.00000.00000.00
3ธารทหาร000.004375.004375.00
4ห้วยร่วม000.0055100.0055100.00
5ห้วยถั่วเหนือ221568.183133.33251664.00
6ห้วยใหญ่000.00000.00000.00
7ทุ่งทอง000.0011100.0011100.00
8วังบ่อ847386.9011100.00857487.06
9รวมทั้งหมด1,8561,22866.161,09374568.162,9491,97366.90

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 สิงหาคม 2565