DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1โกรกพระ81039148.2740122656.361,21161750.95
2ยางตาล791316.46762026.321553321.29
3บางมะฝ่อ713245.07623353.231336548.87
4บางประมุง441943.181704828.242146731.31
5นากลาง27933.33592237.29863136.05
6ศาลาแดง18950.00912123.081093027.52
7เนินกว้าว932526.88772735.061705230.59
8เนินศาลา42921.43491428.57912325.27
9หาดสูง47919.1520630.00671522.39
10รวมทั้งหมด1,23151641.921,00541741.492,23693341.73

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 14 สิงหาคม 2565