DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1อาจสามารถ1,7121,11565.1377050966.102,4821,62465.43
2โพนเมือง1188672.88865361.6320413968.14
3บ้านแจ้ง684261.76532852.831217057.85
4หน่อม361952.78291448.28653350.77
5หนองหมื่นถ่าน574375.44767092.1113311384.96
6หนองขาม593254.24361130.56954345.26
7โหรา643757.81794455.701438156.64
8หนองบัว000.00585798.28585798.28
9ขี้เหล็ก331442.42271555.56602948.33
10บ้านดู่331751.5215853.33482552.08
11รวมทั้งหมด2,1801,40564.451,22980965.833,4092,21464.95

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565