DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1นิเวศน์1289775.78976364.9522516071.11
2หนองไผ่452964.44291655.17744560.81
3ธวัชบุรี1,7021,12966.3388061569.892,5821,74467.54
4อุ่มเม้า491938.78582034.481073936.45
5มะอึ341750.0015746.67492448.98
6ไพศาล311651.61271970.37583560.34
7เมืองน้อย1073229.911600.001233226.02
8บึงนคร875563.22633758.731509261.33
9ราชธานี262180.77211466.67473574.47
10หนองพอก765065.79472859.571237863.41
11รวมทั้งหมด2,2851,46564.111,25381965.363,5382,28464.56

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 4 สิงหาคม 2565