DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1วัฒนานคร4,8103,29368.461,5231,04968.886,3334,34268.56
2ท่าเกวียน141392.86000.00141392.86
3ผักขะ1289473.44514486.2717913877.09
4โนนหมากเค็ง000.004250.004250.00
5หนองน้ำใส1005858.00745067.5717410862.07
6ช่องกุ่ม000.0066100.0066100.00
7หนองแวง100.004375.005360.00
8หนองหมากฝ้าย7685.7111100.008787.50
9หนองตะเคียนบอน000.0016956.2516956.25
10ห้วยโจด1249778.231239778.8624719478.54
11รวมทั้งหมด5,1843,56168.691,8021,26169.986,9864,82269.02

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565