DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ตาพระยา1,9131,14259.7045028062.222,3631,42260.18
2ทัพเสด็จ000.0011872.7311872.73
3ทัพราช100.009555.5610550.00
4ทัพไทย100.002150.003133.33
5โคคลาน271866.67000.00271866.67
6รวมทั้งหมด1,9421,16059.7347229462.292,4141,45460.23

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 13 สิงหาคม 2565