DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ยางตลาด72543259.5961735958.181,34279158.94
2อุ่มเม่า000.00000.00000.00
3บัวบาน000.0015960.0015960.00
4หัวนาคำ563053.57000.00563053.57
5ดอนสมบูรณ์000.004250.004250.00
6คลองขาม000.00000.00000.00
7รวมทั้งหมด78146259.1563637058.181,41783258.72

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564