DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับตำบล


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ ตำบล เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1กาฬสินธุ์1,8831,17262.241,6411,00161.003,5242,17361.66
2เหนือ684972.06000.00684972.06
3ไผ่000.001628854.321628854.32
4ลำปาว3266.67000.003266.67
5ลำพาน12311190.24736589.0419617689.80
6เชียงเครือ4375.002150.006466.67
7บึงวิชัย24610944.312198538.8146519441.72
8ห้วยโพธิ์000.00000.00000.00
9ภูปอ17014585.2916215394.4433229889.76
10หนองกุง141178.57000.00141178.57
11กลางหมื่น1297759.69995050.5122812755.70
12ขมิ้น794455.7013969.23925357.61
13โพนทอง23523298.72000.0023523298.72
14นาจารย์32031498.1335333996.0367365397.03
15รวมทั้งหมด3,2742,26969.302,7241,79165.755,9984,06067.69

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564