DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1สงขลา5,9554,14269.5526119173.186,2164,33369.71
2สตูล8,9904,86954.161759856.009,1654,96754.20
3ตรัง25,68713,71653.4039620251.0126,08313,91853.36
4พัทลุง11,2646,96061.7951329357.1211,7777,25361.59
5ปัตตานี22,61612,38054.741267055.5622,74212,45054.74
6ยะลา23,24513,20156.7971646564.9423,96113,66657.03
7นราธิวาส33,52417,99353.6751424948.4434,03818,24253.59
8รวมทั้งหมด131,28173,26155.802,7011,56858.05133,98274,82955.85

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565