DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1นครราชสีมา131,68277,54258.8918912164.02131,87177,66358.89
2บุรีรัมย์93,10756,19560.361,41981657.5194,52657,01160.31
3สุรินทร์70,10645,41864.781,6961,02060.1471,80246,43864.68
4ชัยภูมิ9,7995,47355.854,1152,22954.1713,9147,70255.35
5รวมทั้งหมด304,694184,62860.597,4194,18656.42312,113188,81460.50

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 19 พฤษภาคม 2565