DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ขอนแก่น35,74524,17567.6339023259.4936,13524,40767.54
2มหาสารคาม49,66030,71861.861,32373055.1850,98331,44861.68
3ร้อยเอ็ด62,75241,71166.472,5331,56061.5965,28543,27166.28
4กาฬสินธุ์42,69028,19766.05000.0042,69028,19766.05
5รวมทั้งหมด190,847124,80165.394,2462,52259.40195,093127,32365.26

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 18 พฤษภาคม 2565