DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1สงขลา10,9817,38167.224,9293,28666.6715,91010,66767.05
2สตูล4,7662,68356.292,8381,49252.577,6044,17554.91
3ตรัง12,0607,26160.216,3663,79359.5818,42611,05459.99
4พัทลุง6,9404,81569.383,4852,27265.1910,4257,08767.98
5ปัตตานี6,6103,40451.504,2952,07248.2410,9055,47650.22
6ยะลา7,5434,12654.704,6282,18647.2312,1716,31251.86
7นราธิวาส7,1783,90954.464,8482,18645.0912,0266,09550.68
8รวมทั้งหมด56,07833,57959.8831,38917,28755.0787,46750,86658.15

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564