DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1นครศรีธรรมราช14,2328,66260.868,7115,03457.7922,94313,69659.70
2กระบี่3,5842,35565.711,06751448.174,6512,86961.69
3พังงา5,8674,02768.642,2781,52266.818,1455,54968.13
4ภูเก็ต3,9182,50864.015,9753,86164.629,8936,36964.38
5สุราษฎร์ธานี13,8098,59862.267,6704,48658.4921,47913,08460.92
6ระนอง1,19073962.101,37783660.712,5671,57561.36
7ชุมพร8,4535,57966.004,0772,42859.5512,5308,00763.90
8รวมทั้งหมด51,05332,46863.6031,15518,68159.9682,20851,14962.22

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564