DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1นครราชสีมา78,55943,52655.4129,52717,90960.65108,08661,43556.84
2บุรีรัมย์63,52736,52257.4921,72814,42066.3785,25550,94259.75
3สุรินทร์31,12818,26958.6913,5778,43162.1044,70526,70059.72
4ชัยภูมิ16,9419,50756.129,4765,41157.1026,41714,91856.47
5รวมทั้งหมด190,155107,82456.7074,30846,17162.13264,463153,99558.23

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564