DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ขอนแก่น20,79815,31273.6211,9618,44170.5732,75923,75372.51
2มหาสารคาม20,37412,65862.139,0805,30758.4529,45417,96560.99
3ร้อยเอ็ด28,55716,95359.3718,43011,94764.8246,98728,90061.51
4กาฬสินธุ์13,9259,25966.4912,4897,94663.6226,41417,20565.14
5รวมทั้งหมด83,65454,18264.7751,96033,64164.74135,61487,82364.76

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564