DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ชัยนาท5,2452,78953.172,8681,51152.688,1134,30053.00
2นครสวรรค์8,3684,83657.795,3273,14359.0013,6957,97958.26
3อุทัยธานี8,6144,79855.705,1272,96857.8913,7417,76656.52
4กำแพงเพชร15,95510,02062.806,9514,27361.4722,90614,29362.40
5พิจิตร10,9426,89062.976,7154,18962.3817,65711,07962.75
6รวมทั้งหมด49,12429,33359.7126,98816,08459.6076,11245,41759.67

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564