DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1สงขลา1,36996170.2044334176.981,8121,30271.85
2สตูล34321662.97381642.1138123260.89
3ตรัง72831643.411864423.6691436039.39
4พัทลุง13861.542150.0015960.00
5ปัตตานี3,0791,62852.871666740.363,2451,69552.23
6ยะลา40132581.05171270.5941833780.62
7นราธิวาส32416952.1617952.9434117852.20
8รวมทั้งหมด6,2573,62357.9086949056.397,1264,11357.72

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563