DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เชียงใหม่22,67412,81156.505,5663,10155.7128,24015,91256.35
2ลำพูน3,3151,77153.421,9561,10156.295,2712,87254.49
3ลำปาง16,39610,44963.734,8352,94560.9121,23113,39463.09
4แพร่9,3055,60760.264,0922,61063.7813,3978,21761.33
5น่าน8,2914,32852.205,0922,90857.1113,3837,23654.07
6พะเยา9,1774,89353.323,2731,70852.1812,4506,60153.02
7เชียงราย22,39713,49160.2412,7598,28464.9335,15621,77561.94
8แม่ฮ่องสอน6,9874,61466.044,4052,82964.2211,3927,44365.34
9รวมทั้งหมด98,54257,96458.8241,97825,48660.71140,52083,45059.39

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2563