DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1สงขลา45431168.5035728078.4381159172.87
2สตูล382257.8930019464.6733821663.91
3ตรัง1306146.92552240.001858344.86
4พัทลุง6233.336583.3312758.33
5ปัตตานี45924152.5127115757.9373039854.52
6ยะลา402357.50563257.14965557.29
7นราธิวาส551730.9147127758.8152629455.89
8รวมทั้งหมด1,18267757.281,51696763.792,6981,64460.93

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562