DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1นครศรีธรรมราช90353359.0384946454.651,75299756.91
2กระบี่533056.60864552.331397553.96
3พังงา1,5831,03465.321,39087262.732,9731,90664.11
4ภูเก็ต39523258.7347026656.6086549857.57
5สุราษฎร์ธานี1125448.21764052.631889450.00
6ชุมพร40624159.36100.0040724159.21
7รวมทั้งหมด3,4522,12461.532,8721,68758.746,3243,81160.26

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 21 ตุลาคม 2562