DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1สงขลา60840766.941,02580378.341,6331,21074.10
2สตูล925155.43714360.561639457.67
3ตรัง593661.02000.00593661.02
4พัทลุง10550.004125.0014642.86
5ปัตตานี62635656.8721814064.2284449658.77
6ยะลา23939.1331327387.2233628283.93
7นราธิวาส1158977.39000.001158977.39
8รวมทั้งหมด1,53395362.171,6311,26077.253,1642,21369.94

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561