DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1สงขลา5,6223,99170.997,8905,42768.7813,5129,41869.70
2สตูล62430649.0467742362.481,30172956.03
3ตรัง4,0042,80870.133,4092,45772.077,4135,26571.02
4พัทลุง1,9841,27364.163,2532,03162.435,2373,30463.09
5ปัตตานี1,8801,14360.801,43096667.553,3102,10963.72
6ยะลา4,5723,03966.476,3704,55971.5710,9427,59869.44
7นราธิวาส1,8971,10758.362,0261,32365.303,9232,43061.94
8รวมทั้งหมด20,58313,66766.4025,05517,18668.5945,63830,85367.60

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561