DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1นครราชสีมา3,3312,14264.3115,2399,39061.6218,57011,53262.10
2บุรีรัมย์20,58314,42670.0921,46714,49867.5442,05028,92468.78
3สุรินทร์11,0177,56368.6512,2548,14166.4423,27115,70467.48
4ชัยภูมิ1,9171,12958.894,2452,48558.546,1623,61458.65
5รวมทั้งหมด36,84825,26068.5553,20534,51464.8790,05359,77466.38

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2561