DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1บึงกาฬ1,54782553.333,1281,78657.104,6752,61155.85
2หนองบัวลำภู3,4792,47571.143,9082,76870.837,3875,24370.98
3อุดรธานี7,2644,77665.756,1603,77761.3113,4248,55363.71
4เลย2,8531,64457.625,2562,81353.528,1094,45754.96
5หนองคาย5,4583,45363.265,8183,55261.0511,2767,00562.12
6สกลนคร5,9834,42773.998,3265,26063.1814,3099,68767.70
7นครพนม6,8274,65468.174,7933,18566.4511,6207,83967.46
8รวมทั้งหมด33,41122,25466.6137,38923,14161.8970,80045,39564.12

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 8 พฤศจิกายน 2561