DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด

ข้อมูลของปี

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ขอนแก่น7,0325,28375.139,9827,69377.0717,01412,97676.27
2มหาสารคาม10,0006,52165.2110,6976,87164.2320,69713,39264.71
3ร้อยเอ็ด9,5446,90372.3311,8588,05267.9021,40214,95569.88
4กาฬสินธุ์5,7353,91568.276,9264,95371.5112,6618,86870.04
532,31122,62270.0139,46327,56969.8671,77450,19169.93

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 11 กันยายน 2561