DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ขอนแก่น7,2195,34073.9710,9568,37576.4418,17513,71575.46
2มหาสารคาม10,4726,82765.1911,5547,37163.8022,02614,19864.46
3ร้อยเอ็ด11,2847,83669.4416,06710,32264.2427,35118,15866.39
4กาฬสินธุ์6,8484,55766.549,0566,19768.4315,90410,75467.62
5รวมทั้งหมด35,82324,56068.5647,63332,26567.7483,45656,82568.09

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2561