DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ขอนแก่น7,0645,24674.2610,6708,20276.8717,73413,44875.83
2มหาสารคาม10,4726,82765.1911,3567,26563.9721,82814,09264.56
3ร้อยเอ็ด11,2437,81169.4715,84610,23064.5627,08918,04166.60
4กาฬสินธุ์6,3304,25567.228,7526,00768.6415,08210,26268.04
5รวมทั้งหมด35,10924,13968.7546,62431,70468.0081,73355,84368.32

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 8 พฤศจิกายน 2561