DoH Dashboard กรมอนามัย

ระดับจังหวัด

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 1 เทอม 2 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ขอนแก่น7,0085,27075.204,4433,53879.6311,4518,80876.92
2มหาสารคาม6,8584,79769.951,5841,12871.218,4425,92570.18
3ร้อยเอ็ด7,8446,13878.253,5082,84681.1311,3528,98479.14
4กาฬสินธุ์5,5873,81868.342,8182,09174.208,4055,90970.30
5รวมทั้งหมด27,29720,02373.3512,3539,60377.7439,65029,62674.72

ที่มา: DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ :
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน