DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ชัยนาท2,0791,27361.231,73198556.903,8102,25859.27
2นครสวรรค์2,8821,68258.363,5062,00257.106,3883,68457.67
3อุทัยธานี1,9181,17961.473,3461,95558.435,2643,13459.54
4กำแพงเพชร3,0342,04567.402,5701,51658.995,6043,56163.54
5พิจิตร4,3912,63760.053,5001,98756.777,8914,62458.60
6รวมทั้งหมด14,3048,81661.6314,6538,44557.6328,95717,26159.61

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 8 พฤศจิกายน 2561