DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ชัยนาท2,0801,27361.201,73798556.713,8172,25859.16
2นครสวรรค์2,8851,68358.343,5072,00257.096,3923,68557.65
3อุทัยธานี1,9181,17961.473,3461,95558.435,2643,13459.54
4กำแพงเพชร3,0342,04767.472,5701,51558.955,6043,56263.56
5พิจิตร4,3932,63860.053,5021,98756.747,8954,62558.58
6รวมทั้งหมด14,3108,82061.6414,6628,44457.5928,97217,26459.59

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561