DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เชียงใหม่3,5942,19961.196,4243,79059.0010,0185,98959.78
2ลำพูน1,29277259.751,46786158.692,7591,63359.19
3ลำปาง9,1365,93164.9210,8347,06565.2119,97012,99665.08
4แพร่4,6433,16768.215,4663,51564.3110,1096,68266.10
5น่าน91252657.682,3701,44360.893,2821,96959.99
6พะเยา1,53396763.082,1671,25357.823,7002,22060.00
7เชียงราย7,1044,54964.037,4884,58061.1614,5929,12962.56
8แม่ฮ่องสอน2,0281,38768.392,2561,50666.764,2842,89367.53
9รวมทั้งหมด30,24219,49864.4738,47224,01362.4268,71443,51163.32

ที่มา : DOH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 8 พฤศจิกายน 2561