DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เชียงใหม่3,6252,21861.196,4463,80058.9510,0716,01859.76
2ลำพูน1,25875560.021,42884359.032,6861,59859.49
3ลำปาง9,1395,93264.9110,9037,10465.1620,04213,03665.04
4แพร่4,6463,16968.215,4663,51564.3110,1126,68466.10
5น่าน94654457.512,3831,45160.893,3291,99559.93
6พะเยา1,7011,04961.672,4691,42157.554,1702,47059.23
7เชียงราย7,2084,59763.787,4894,58161.1714,6979,17862.45
8แม่ฮ่องสอน2,0281,38768.392,2561,50666.764,2842,89367.53
9รวมทั้งหมด30,55119,65164.3238,84024,22162.3669,39143,87263.22

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 1 มกราคม 2562