DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1สงขลา60542169.5969651974.571,30194072.25
2สตูล100.0038024163.4238124163.25
3ตรัง121083.33000.00121083.33
4พัทลุง8450.007457.1415853.33
5ปัตตานี35623766.5720614570.3956238267.97
6ยะลา1465638.3636931785.9151537372.43
7นราธิวาส20111456.7250133065.8770244463.25
8รวมทั้งหมด1,32984263.362,1591,55672.073,4882,39868.75

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560