DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เชียงใหม่733953.4269143562.9576447462.04
2ลำพูน000.00000.00000.00
3ลำปาง13710375.181178068.3825418372.05
4แพร่22100.00181055.56201260.00
5พะเยา000.00000.00000.00
6เชียงราย33111935.95000.0033111935.95
7แม่ฮ่องสอน432148.84000.00432148.84
8รวมทั้งหมด58628448.4682652563.561,41280957.29

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2560