DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับจังหวัด


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ จังหวัด เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1ลำพูน29819565.441,24982866.291,5471,02366.13
2ลำปาง1,9121,21863.707,2604,76465.629,1725,98265.22
3น่าน41325461.5099767067.201,41092465.53
4พะเยา1,13174465.7859838464.211,7291,12865.24
5เชียงราย5,6883,49861.50000.005,6883,49861.50
6แม่ฮ่องสอน1,6001,18073.751,46597866.763,0652,15870.41
7รวมทั้งหมด11,0427,08964.2011,5697,62465.9022,61114,71365.07

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 7 มีนาคม 2560