DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองเพชรบุรี8,7365,97868.4397661863.329,7126,59667.92
2เขาย้อย1,8861,28968.3564141865.212,5271,70767.55
3หนองหญ้าปล้อง90358164.3417510861.711,07868963.91
4ชะอำ2,1651,15353.26000.002,1651,15353.26
5ท่ายาง1,9011,13559.7147128660.722,3721,42159.91
6บ้านลาด2,9151,68157.6738622056.993,3011,90157.59
7บ้านแหลม1,39179056.7924814859.681,63993857.23
8แก่งกระจาน1,27278561.711167968.101,38886462.25
9รวมทั้งหมด21,16913,39263.263,0131,87762.3024,18215,26963.14

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565