DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองบึงกาฬ5,4023,24760.111,25773258.236,6593,97959.75
2พรเจริญ2,2461,28056.9947528860.632,7211,56857.63
3โซ่พิสัย3,2562,49776.6957935962.003,8352,85674.47
4เซกา4,5132,83062.711,05451548.865,5673,34560.09
5ปากคาด2,2971,48164.4850929758.352,8061,77863.36
6บึงโขงหลง1,54284854.9937620755.051,9181,05555.01
7ศรีวิไล1,9821,20560.8043624957.112,4181,45460.13
8บุ่งคล้า65541563.3620713866.6786255364.15
9รวมทั้งหมด21,89313,80363.054,8932,78556.9226,78616,58861.93

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565