DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองเพชรบุรี714664.791,37683260.471,44787860.68
2เขาย้อย1,29396074.2598368669.792,2761,64672.32
3หนองหญ้าปล้อง1809552.7826516160.7544525657.53
4ชะอำ1,20981567.4158428148.121,7931,09661.13
5ท่ายาง37423362.3078044657.181,15467958.84
6บ้านลาด1,01266565.7163730047.101,64996558.52
7บ้านแหลม1135851.3334518754.2045824553.49
8แก่งกระจาน352468.5711100.00362569.44
9รวมทั้งหมด4,2872,89667.554,9712,89458.229,2585,79062.54

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564