DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองอุตรดิตถ์1,26188870.4259840667.891,8591,29469.61
2ตรอน55636465.4719311961.6674948364.49
3ท่าปลา59839465.8918310758.4778150164.15
4น้ำปาด1,03872870.1368147569.751,7191,20369.98
5ฟากท่า32823571.6543131573.0975955072.46
6บ้านโคก36027877.2237529177.6073556977.41
7พิชัย1,35992067.7087759467.732,2361,51467.71
8ลับแล54033862.5920813062.5074846862.57
9ทองแสนขัน26618067.6716610663.8643228666.20
10รวมทั้งหมด6,3064,32568.593,7122,54368.5110,0186,86868.56

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564