DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองบึงกาฬ3,1881,67752.602,0231,30464.465,2112,98157.21
2พรเจริญ73245161.6147827256.901,21072359.75
3โซ่พิสัย93855659.2888555662.821,8231,11261.00
4เซกา1,11154248.7865336255.441,76490451.25
5ปากคาด81846056.2353131960.081,34977957.75
6บึงโขงหลง67138657.5342123054.631,09261656.41
7ศรีวิไล1,38597270.1850929758.351,8941,26967.00
8บุ่งคล้า22212154.5016710059.8838922156.81
9รวมทั้งหมด9,0655,16556.985,6673,44060.7014,7328,60558.41

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564