DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองปัตตานี1075652.34231043.481306650.77
2โคกโพธิ์1569862.827114.291639960.74
3หนองจิก52732762.05000.0052732762.05
4มายอ3416619.3544920.453857519.48
5ทุ่งยางแดง1169581.90000.001169581.90
6สายบุรี1,38969850.25924751.091,48174550.30
7ไม้แก่น9444.44000.009444.44
8ยะหริ่ง1336448.12000.001336448.12
9ยะรัง896775.28000.00896775.28
10กะพ้อ14810570.95000.0014810570.95
11แม่ลาน644875.00000.00644875.00
12รวมทั้งหมด3,0791,62852.871666740.363,2451,69552.23

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563