DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองเชียงใหม่1,33271153.38000.001,33271153.38
2เชียงดาว000.00000.00000.00
3ดอยสะเก็ด53631558.77000.0053631558.77
4สันทราย563460.711328866.6718812264.89
5หางดง37424164.44000.0037424164.44
6เวียงแหง000.00000.00000.00
7แม่ออน1428962.681388360.1428017261.43
8ดอยหล่อ27718165.34000.0027718165.34
9รวมทั้งหมด2,7171,57157.8227017163.332,9871,74258.32

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 23 ตุลาคม 2563