DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น201155.00000.00201155.00
2บ้านฝาง31019763.55000.0031019763.55
3พระยืน21714667.28000.0021714667.28
4หนองเรือ99100.0011100.001010100.00
5พล664568.18171270.59835768.67
6หนองสองห้อง26920275.09000.0026920275.09
7ภูเวียง725272.221,2681,16591.881,3401,21790.82
8เขาสวนกวาง9555.56000.009555.56
9ซำสูง000.0024016167.0824016167.08
10โคกโพธิ์ไชย28217863.12000.0028217863.12
11หนองนาคำ27118066.42000.0027118066.42
12บ้านแฮด24422793.03000.0024422793.03
13เวียงเก่า24015865.831056965.7134522765.80
14รวมทั้งหมด2,0091,41070.181,6311,40886.333,6402,81877.42

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563