DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองขอนแก่น12758.3341140097.3242340796.22
2บ้านฝาง000.00000.00000.00
3พระยืน000.0016311671.1716311671.17
4หนองเรือ14213897.18000.0014213897.18
5อุบลรัตน์383181.58000.00383181.58
6พล553563.64312374.19865867.44
7แวงใหญ่000.00895764.04895764.04
8หนองสองห้อง000.00271555.56271555.56
9ภูเวียง5120.0025421484.2525921583.01
10ชนบท2150.0011100.003266.67
11เขาสวนกวาง000.00300.00300.00
12ซำสูง29216355.8221942.8631317254.95
13โคกโพธิ์ไชย775470.131579157.9623414561.97
14หนองนาคำ000.001308565.381308565.38
15บ้านแฮด7457.14000.007457.14
16เวียงเก่า714664.7929619967.2336724566.76
17รวมทั้งหมด70148068.471,5831,21076.442,2841,69073.99

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562