DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน ระดับอำเภอ


สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
ลำดับ อำเภอ เทอม 2 เทอม 1 รวม
B A ร้อยละ B A ร้อยละ B A ร้อยละ
1เมืองนนทบุรี201680.0038933886.8940935486.55
2บางกรวย000.00000.00000.00
3บางใหญ่22100.00000.0022100.00
4บางบัวทอง1597748.4324012953.7539920651.63
5ปากเกร็ด000.00000.00000.00
6รวมทั้งหมด1819552.4962946774.2481056269.38

ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

หมายเหตุ:
B หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีที่ชั่งนำหนักวัดส่วนสูง
A หมายถึง จำนวนวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน


วันที่ประมวลผล: 20 ตุลาคม 2562