DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เขต 1191,551124,81665.1666,43353.2210,8501,175,916108.389,9621,073,255107.733,6131.891,94453.8133236,198109.0333836,364107.5900.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 2128,97772,41656.1540,11655.405,953646,262108.565,633606,704107.713,6612.842,10357.4433135,971108.6732935,528107.9900.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 393,13776,77182.4349,51564.507,727846,870109.607,195782,138108.719,70410.426,21964.091,131123,263108.991,061114,843108.2400.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 4152,61768,84645.1137,29454.176,189670,917108.405,686611,423107.535,0523.312,68353.1150354,452108.2543246,425107.4700.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 5169,547116,36768.6374,33363.8811,3761,237,290108.7610,5941,149,070108.4610,9816.486,88162.661,199129,804108.261,032111,395107.9400.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 6193,089100,16951.8861,87061.779,2341,005,625108.908,307900,438108.406,6543.454,21163.2959664,831108.7854358,395107.5400.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 7180,480128,71171.3288,81469.0012,3791,359,651109.8411,4361,250,341109.338,2954.606,07773.2689197,317109.2276383,364109.2600.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 8233,624140,55160.1683,60859.4912,1921,319,665108.2411,4371,230,677107.609,8264.215,99360.9992298,949107.3284490,061106.7100.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 9253,210183,71172.55107,19458.3518,1291,963,500108.3116,8721,818,676107.799,8993.915,72357.811,066114,658107.56975104,981107.6700.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 10201,259120,52659.8976,36863.3610,1541,111,432109.469,3811,020,752108.815,9172.943,62861.3152657,172108.6947951,757108.0500.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 11188,007108,80057.8770,59164.888,648938,438108.527,958857,454107.758,2254.375,36265.1974481,130109.0571077,307108.8800.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 12262,614158,64960.4192,16958.1013,3851,432,191107.0012,6091,344,220106.6115,8076.029,53060.291,127120,630107.041,084114,970106.0600.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด2,248,1121,400,33362.29848,30560.58126,21613,707,757108.61117,07012,645,148108.0197,6344.3460,35461.829,3681,014,375108.288,590925,390107.7300.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565