DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)
 เขต 1225,670180,72280.0889,94549.7716,4601,777,441107.9915,4861,661,988107.32149,81666.3975,44350.3612,9301,395,367107.9212,2691,315,881107.2560.00116.67000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 2150,820115,21276.3963,41455.0410,3761,127,951108.719,6591,044,741108.1678,93952.3445,19257.256,389693,200108.505,865633,199107.9600.0000.00000.00000.0010.0000.00000.00000.00
 เขต 3120,26892,49176.9053,47257.819,027982,211108.818,391907,712108.1873,99761.5345,14861.016,995759,052108.516,292680,712108.1900.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 4180,095113,22162.8768,29960.3210,9021,191,945109.3310,0861,095,294108.6088,58049.1954,79261.868,227896,359108.957,566819,845108.3600.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 5219,254181,42182.74108,14059.6118,2611,990,032108.9817,1381,854,829108.23136,27662.1583,72561.4412,8121,392,834108.7111,9631,291,013107.9200.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 6244,333170,29769.70103,59760.8316,9051,830,659108.2915,5641,674,144107.57124,64451.0180,00464.1911,8551,284,558108.3611,0781,193,173107.7110.001100.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 7223,798196,65487.87115,54258.7518,8872,066,086109.3917,5971,917,011108.94144,76664.6988,95561.4513,1761,441,789109.4312,3341,343,291108.9110.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 8282,959212,85275.22115,98454.4918,8362,038,109108.2017,7981,917,691107.75166,75258.9393,63956.1514,2891,546,952108.2613,5031,454,905107.7500.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 9308,651245,51679.54128,46752.3324,0342,610,709108.6322,4572,428,562108.14184,10659.6598,71153.6217,2431,868,373108.3615,7451,698,245107.8600.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 10234,152178,13376.0898,99755.5715,9021,731,330108.8715,1221,636,702108.23130,44155.7171,12754.5310,9671,188,206108.3410,4731,127,361107.6400.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 11228,750160,89670.3490,88056.4814,5351,581,975108.8413,7381,487,458108.27107,87847.1663,43958.818,430915,057108.557,949857,466107.8700.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 เขต 12303,015253,73583.74137,76654.3023,4322,515,143107.3422,0592,357,541106.87195,44364.50112,23057.4216,5461,777,492107.4315,8901,701,951107.1120.0000.00000.001106106.0000.0000.00000.00000.00
 สสม.5300.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.0000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด2,721,8182,101,15077.201,174,50355.90197,55721,443,591108.54185,09519,983,673107.961,581,63858.11912,40557.69139,85915,159,239108.39130,92714,117,042107.82100.00220.00000.001106106.0010.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- คอลัมน์ รวมทั้งปีงบประมาณ ประมวลผลจากผลการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงครั้งสุดท้ายที่อายุอยู่ในช่วง ไม่ว่าจะชั่งและวัดในไตรมาสใดๆ จำนวนกี่ครั้งก็ตาม จึงไม่สามารถนำแต่ละไตรมาสมารวมเป็นทั้งปีงบประมาณได้
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน

วันที่ประมวลผล: 20 กุมภาพันธ์ 2562