DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 หล่มเก่า37014438.926847.22101,026102.60222,333106.0515742.435635.67181,952108.44313,315106.9416544.596740.61242,600108.33262,759106.1200.0000.00000.00000.00
 นาซำ34511834.205042.376636106.004414103.5023267.258737.50272,902107.48131,399107.6228783.1919668.29373,974107.41252,728109.1200.0000.00000.00000.00
 หินฮาว29419465.9911860.82171,889111.12181,897105.3923981.2916569.04262,746105.62232,439106.0411539.124740.879937104.11171,818106.9400.0000.00000.00000.00
 บ้านเนิน2824415.60715.91000.002245122.506221.992337.105507101.40658597.508730.853034.48439298.007746106.5700.0000.00000.00000.00
 ศิลา49119439.5110051.557767109.576652108.6723948.689941.42181,870103.89181,973109.6127054.9910639.26141,463104.50222,355107.0500.0000.00000.00000.00
 นาแซง1524932.242040.82000.0019696.005334.871935.85437894.50648580.836643.422537.884407101.75543587.0000.0000.00000.00000.00
 วังบาล72256878.6740771.65373,984107.68384,117108.3457579.6439969.39343,770110.88465,053109.8530842.6615249.35181,903105.72161,780111.2500.0000.00000.00000.00
 นาเกาะ12711792.137362.39121,289107.42121,341111.754837.802450.00547194.20657495.678970.084550.565521104.20121,350112.5000.0000.00000.00000.00
 ตาดกลอย35624267.9814359.09272,947109.15252,729109.1614440.456343.75141,434102.43764692.2912133.994033.06131,352104.001098698.6000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด3,1391,67053.2098659.0411612,538108.0912813,824108.001,74955.7293553.4615116,030106.1615616,469105.571,50848.0470846.9512813,549105.8514014,957106.8400.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565