DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่
ตารางข้อมูลรายพื้นที่
  พื้นที่ จำนวนเด็ก 0-5 ปี ทั้งหมด(B1) ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี จำนวนเด็ก ชั่ง&วัด(B2) ร้อยละชั่ง&วัด(B2/B1)*100 สูงดีสมส่วน(A1) ร้อยละสูงดีสมส่วน(A1/B2)*100 เด็กชายอายุ 5 ปี เด็กหญิงอายุ 5 ปี
วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย วัดส่วนสูง ผลรวมส่วนสูง ส่วนสูงเฉลี่ย
 เมืองสวรรคโลก2559035.295763.338864108.0019797.0013954.517553.96111,214110.36161,675104.6915058.828254.67182,038113.22171,798105.7600.0000.00000.00000.00
 ในเมือง29013947.939064.75151,602106.80121,273106.0816556.907344.24242,622109.25242,548106.1712242.075746.72161,760110.00202,181109.0500.0000.00000.00000.00
 คลองกระจง1477148.303143.664425106.254402100.507047.623042.866620103.33548697.206342.863047.626658109.674405101.2500.0000.00000.00000.00
 วังพิณพาทย์321443.75428.571103103.001115115.001443.75642.862210105.001110110.002165.631361.903334111.331120120.0000.0000.00000.00000.00
 วังไม้ขอน645687.502951.796670111.679959106.565382.812241.514442110.507722103.145484.382444.444448112.007750107.1400.0000.00000.00000.00
 ย่านยาว27219571.699247.18171,948114.59192,115111.3222482.3510747.77202,234111.70252,704108.1623486.039841.88313,373108.81242,590107.9200.0000.00000.00000.00
 นาทุ่ง20218290.1010356.59272,955109.44303,227107.579647.524243.75131,434110.31192,032106.959346.045559.14141,584113.14161,644102.7500.0000.00000.00000.00
 คลองยาง24611145.124338.749968107.564420105.0010442.284543.27111,143103.911087887.8011446.343732.46141,482105.86121,332111.0000.0000.00000.00000.00
 เมืองบางยม963031.251756.671107107.00000.007679.172938.169973108.116602100.334445.832352.277749107.003317105.6700.0000.00000.00000.00
 ท่าทอง11811093.225852.739997110.78181,970109.443025.421240.00000.00327491.338874.584045.452223111.508826103.2500.0000.00000.00000.00
 ปากน้ำ20410752.454441.128872109.008861107.6314269.617351.41111,136103.27161,686105.3811857.844840.689979108.78141,474105.2900.0000.00000.00000.00
 ป่ากุมเกาะ2467430.083445.951120120.003309103.008936.183640.45151,630108.67131,398107.548936.183741.57131,425109.62111,210110.0000.0000.00000.00000.00
 เมืองบางขลัง1726336.633149.216646107.673312104.008750.584652.87101,090109.00101,063106.306437.213757.815556111.206627104.5000.0000.00000.00000.00
 หนองกลับ22210446.854745.193305101.676622103.6711752.705042.74141,472105.141092592.5011150.005246.85141,482105.867749107.0000.0000.00000.00000.00
 รวมทั้งหมด2,5661,34652.4668050.5211512,582109.4111812,682107.471,40654.7964645.9515016,220108.1316517,103103.651,36553.2063346.3715617,091109.5615016,023106.8200.0000.00000.00000.00
หมายเหตุ:
ประเมินจากแฟ้ม NUTRITION และแฟ้ม PERSON
เป้าหมาย
เด็กไทยในเขตรับผิดชอบ อายุ 0-5 ปีในปีงบประมาณทุกคน
ผลงาน - 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเกิน 1 ครั้งต่อไตรมาส จะยึดค่าน้ำหนักและส่วนสูงครั้งสุดท้ายของไตรมาส
- 1 คน หากมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง ในหลายไตรมาสจะนับให้ทุกไตรมาสๆมาสละ 1 ครั้ง
- ตัดความซ้ำซ้อนของข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชน
เกณฑ์น้ำหนัก (w) 1=น้อย , 2=ค่อนข้างน้อย ,3=ตามเกณฑ์์ ,4=ค่อนข้างมาก ,5=มาก
เกณฑ์ส่วนสูง (h) 1=เตี้ย , 2=ค่อนข้างเตี้ย ,3=ตามเกณฑ์ ,4=ค่อนข้างสูง ,5=สูง
เกณฑ์น้ำหนักต่อส่วนสูง (wh) 1=ผอม , 2=ค่อนข้างผอม ,3=สมส่วน ,4=ท้วม ,5=เริ่มอ้วน ,6=อ้วน


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)

วันที่ประมวลผล: 26 มิถุนายน 2565